ලංකා සතොස මගින් එළඹෙන උත්සවය සමය සඳහා පාරිභෝගික ජනයාට සහන සැලසීමට අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ තුනක මිල අඩු කර ඇත.

මේ අනුව කීරිසම්බා කිලෝවක මිල රු. 225 සිට රු. 215 දක්වා රුපියල් දහයකින් ද, බීලූනු කිලෝවක මිල රු.215 සිට රු. 199 දක්වා රු. 16 කින් සහ ටින් මාළු ග්‍රෑම් 425 ක මිල රු. 530 සිට රු. 495 දක්වා රු. 35 කින් ද අඩු කර ඇතැයි ලංකා සතොස ආයතනය පවසයි.

මේ අනුව දිවයින පුරා ඇති සියලු ලංකා සතොස අලෙවි සල් මගින් මෙම නව මිලට භාණ්ඩ ලබාගත හැකිය.