ප්‍රධාන මාර්ගයේ පොල්ගහවෙල සහ අලව්ව දුම්රිය ස්ථාන අතර සංඥා පද්ධතියේ දෝෂයක් හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනය ප්‍රමාදවී තිබේ.

පාලක මැදිරිය ප්‍රකාශ කළේ එම දෝෂය යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවයි.