පොහොර රැගත් නෞකාවන් දෙකක් කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

කොළඹ වරායට මෙලෙස පැමිණ තිබෙන්නේ MOP පොහොර සහ යූරියා පොහොර රැගත් නෞකා දෙකකි.

අදාළ නෞකාවල MOH මෙට්‍රික් ටොන් 41,678 ක් සහ යූරියා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 16,000 ක් අඩංගු බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.