බාස්මතී සහල් හැර සෙසු සහල් ආනයනය අත්හිටුවමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ආනයන අපනයන පාලක දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ, පසුගිය 9 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම අත්හිටුවීම සිදුකර ඇති බවයි.

පසුගිය 09 වැනිදා වනවිට වරයාට ගොඩ බා ඇති සහල් තොග සඳහා මෙම තීරණය බලනොපාන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මීට අමතරව, ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට පෙර නැව්ගත කරන ලද සහල් තොග මෙරටට ගෙන ඒමට සති දෙකක සහන කාලයක් ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන අතර ආනයන අපනයන පාලක දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය බවයි.

ගැසට් නිවේදනයට පෙර ණයවර ලිපි නිකුත් කළ සහ අත්තිකාරම් ගෙවු සහල් තොග වෙනුවෙන් ද, බලපත්‍රයක් යටතේ සහල් ගෙන ඒමට සහන සලසා තිබේ.